موکسی فلوکساسین (چشمی)Moxifloxacin (Ophthalmic)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Vigamox
  • Moxiflox

  طبقه بندی

 • Drop: 0.5%

  • کونژکتیویت باکتریال 

 • مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • موکسی فلوکساسین (چشمی) 
 • دوز مصرفی

  یک قطره 2 بار در روز به مدت 7 روز در چشم چکانده شود.