لابتالولLabetalol

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Amplabetalol
  • Labiject
  • Trandate

  گروه دارویی

  • داروهای قلبی عروقی

  طبقه بندی

 • Injection: 100mg/20ml

  • آسم برونشی
  • انسداد گره دهلیزی- بطنی از نوع درجه 2 یا 3
  • برادی کاردی شدید یا شوک کاردیوژنیک
  • نارسایی شدید قلبی جبران نشده
  • افت فشارخون شدید
  • افت فشارخون وضعیتی
  • خستگی
  • ضعف
  • سردرد
  • بثورات جلدی
  • خارش پوست سر
  • درد اپی گاستر
  • اشکال در دفع ادرار
  • تهوع و استفراغ

 • مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • لابتالول 
 • نام ژنریکنام تجاریاشکال داروییدوزکشور سازندهنام شرکت
  Labetalol Injection100mg/20mlIranداروسازی الحاوی

   

 • دوز مصرفی

  در درمان اورژانس فشارخون 20 میلی گرم به صورت وریدی و طی 2 دقیقه تزریق می شود. در صورت نیاز 40 تا 80 میلی گرم هر 10 دقیقه تکرار می شود.

  تداخل دارویی

  • اثر کاهش فشارخون این دارو در صورت مصرف همزمان با مسددهای گیرنده آلفا افزایش می یابد.
  • داروهای ضد آریتمی ضعف عضله قلب را افزایش می دهند.
  • اثر کاهش فشارخون این دارو در صورت مصرف همزمان با مسدد کانال های کلسیمی و مدرها افزایش می یابد.
  • خطر افزایش فشارخون ناشی از قطع مصرف این دارو در صورت مصرف همزمان با کلونیدین افزایش می یابد.