فنیل افرین (بینی)Phenylephrine (Nasal)

 • فروش داروبدون نسخه

  نام تجاری

  • Decophen
  • Nasophrin
  • Ephonix

  طبقه بندی

  • Nasal Drop: 0.25%, 0.5%
  • Nasal Spray: 0.25%, 0.5%
  • ضداحتقان بینی

 • عوارض در صورت جذب سیستمیک:

  • آریتمی
  • کاهش برون ده قلب
  • اضطراب
  • سرگیجه
  • اسیدوز متابولیک
  • لرزش
  • علائم سمپاتیک

 • نکات قابل توصیه

  • در هر دوره درمان، بیش از سه روز استفاده نشود.
  • قبل از استفاده از دارو بینی باید تمیز شود.
  • بعد از استفاده از دارو برای 5 تا 10 دقیقه از بینی تنفس نشود.

  مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • فنیل افرین (بینی) 
 • دوز مصرفی

  • بالغین: از قطره یا اسپری 0.25 درصد و 0.5 درصد 3-2 قطره یا پاف در هر سوراخ بینی هر چهار ساعت استفاده می شود.
  • کودکان: از قطره یا اسپری 0.25 درصد 3-2 قطره یا پاف در هر سوراخ بینی هر چهار ساعت استفاده می شود.

  تداخل دارویی

  در صورت جذب سیستمیک، پس از مصرف فنیل افرین همراه با ماپروتیلن، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای و مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز ممکن است فشارخون افزایش یابد.