سورفکتانتSurfactant

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Bles

  گروه دارویی

  • داروهای کاهش دهنده کشش سطحی در ریه (سورفکتانت ها)

  طبقه بندی

 • Injection: 27 mg/ml

  • درمان و پیشگیری از سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس

  • در خونریزی فعال ریوی
  • احتمال بروز تغییرات همودینامیک منجر به خونریزی داخل جمجمه ای و خونریزی ریوی وجود دارد.
  • عفونت
  • برادی کاردی گدرا
  • کاهش اکسیژناسیون
  • ریفلاکس از لوله داخل تراشه ای
  • آپنه
  • هیپوکربی
  • انقباض عروقی
  • تشنج
  • رنگ پریدگی

 • نکات قابل توصیه

  • امکان انسداد لوله تراشه توسط ترشحات خلطی وجود دارد.

 • دوز مصرفی

  • مقدار 5ml/kg تجویز می شود که در صورت نیاز می تواند تا ماکسیمم 4 دوز در طول 5 روز اول تولد نوزاد تکرار شود.