راسبوریکازRasburicase

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Fasturtec
  • Elitek

  طبقه بندی

 • Injection: 1.5mg

  • برای درمان افزایش اسیداوریک خون در بیماران مبتلا به لوسمی، لنفوم و تومورهای بدخیم جامد مصرف می شود.

  • درصورت وجود سابقه همولیتیک
  • متهموگلوبینمی
  • کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
  • خیز محیطی
  • اسهال
  • یبوست
  • دردهای شکمی
  • افزایش بیلی روبین خون
  • واکنش های حساسیتی
  • آریتمی فوق بطنی
  • افزایش فسفات خون
  • کم خونی همولیتیک

 • مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • راسبوریکاز 
 • دوز مصرفی

  • مقدار 200mcg/kg/day به مدت حداکثر 7 روز بسته به غلظت پلاسمایی اسیداوریک تزریق وریدی می شود.