دزونایدDesonide

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • کورتیکواستروئیدها

  طبقه بندی

 • Cream: 0.05%

 •  درمان درماتوزها 


 • در صورت وجود عفونت های جلدی

  • سوزش
  • خارش و تحریک پوست
  • پوسته ریزی
  • فولیکولیت
  • اریتما

 • مصرف در بارداری

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دزوناید 
 • دوز مصرفی

  روزی 2-4 بار در روی موضع مالیده شود.