تی سی-بیسی سات-9999mTC-Bicisate(99mTC-ECD)

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Bicisate

  گروه دارویی

  • رادیوایزوتوپ ها

  طبقه بندی

 • Injection:(10 -100)mCi

  • ارزیابی پرفیوژن مغز

  • آنژین
  • نارسایی قلبی
  • تنگی نفس
  • سردرد
  • تهوع
  • سنکوپ
  • جوش

 • نکات قابل توصیه

  • بیمار قبل و بعد از تجویز این دارو مقادیر زیادی آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی کند

 • دوز مصرفی

  • مقدار 15-30 میلی کوری مصرف می شود.