تی ای- تالیوم کلراید 201201TI-Thallium Chloride

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • رادیوایزوتوپ ها

  طبقه بندی

 • Injection: (5, 10)mCi

  • برای بررسی پرفیوژن قلب
  • کارسینومای مدولاری تیروئید
  • تشخیص بیماری های پاراتیروئید
  • برخی از تومورها مثل سینه و مغز

  • واکنش های حساسیتی
  • تاری دید
  • کاهش فشار خون
  • تهوع
  • عرق

 • نکات قابل توصیه

  • توصیه می شود جهت کاهش ناخالصی های رایدونوکلیدی، تالیوم در زمان های نزدیک به کالیبراسیون مصرف شود.

 • دوز مصرفی

  • مقدار 4-2 میلی کوری در زمان ورزش و 2-1 میلی کوری در زمان استراحت مصرف می شود.

  تداخل دارویی

  • داروهایی که برداشت تالیوم-201 را کاهش می دهند، مثل گلیکزیدهای دیزیتالی، پروپرانولول در تصویربرداری ایجاد اشکال می نمایند.