تالنتالTalental

 • فروش داروبا نسخه

  نام تجاری

  • Talental

  گروه دارویی

  • داروهای گیاهی

  طبقه بندی

 • Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک ریشه گیاه پنجه شیطان
  • درمان روماتیسم
  • درمان کمکی در بیماری های دژنراتیو بافت همبند

  • در بیماران مبتلا به زخم معده و اثنی عشر ممنوع است
  • تشدید اثر وارفارین و داروهای متابولیزه شونده تویط کبد

 • تالنتال 
 • دوز مصرفی

  • روزی 2بار هر بار 1 قرص همراه با غذا