ایمنوگلوبولین سرخکMeasles Immune Globulin

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  طبقه بندی

 • Injection: 200IU/ml

  • ایمنی علیه سرخک

 • مصرف در بارداری

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • دوز مصرفی

  • پیشگیری فوری: در اسرع وقت بعد از تماس (حداکثر تا 5 روز بعد از آن) ml/kg 0.2-0.4 داخل عضلانی تزریق شود. در صورت تداوم تماس، همین مقدار باید بعد از 3-2 هفته تکرار شود.
  • درمان بیماری سرخک: ml/kg 1-1.2 تزریق داخل عضلانی.

  تداخل دارویی

  به علت تداخل اثر با واکسن های ویروسی تا 3 ماه بعد از تزریق این ایمنوگلوبولین از تجویز واکسن های ویروسی پرهیز شود.