اف-فلودئوکسی گلوکز-1818F-Fludeoxyglucose

 • فروش داروبا نسخه

  طبقه بندی

 • Injection: (10 -30) mCi

  • تشخیص سرطان و متاستازها
  • تعیین مرحله بیماری
  • بررسی پاسخ به درمان
  • مطالعه متابولیسم گلوکز در مغز
  • مطالعه متابولیسم گلوکز در قلب
  • شناسایی بافت زنده میوکارد بطن چپ

  • واکنش های حساسیتی مثل ادم
  • جوش
  • خارش

 • نکات قابل توصیه

  • در ارزیابی انکولوژی و نورولوژی حداقل 6-4 ساعت ناشتایی قبل از تجویز FDG ضروری است
  • در ارزیابی کاردیولوژی بیمار مقدار 75-50 گرم گلوکز یک ساعت قبل از تجویز FDG مصرف می شود

 • دوز مصرفی

  • مقدار 15-5 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 30 ثانیه تجویز می گردد

  تداخل دارویی

  • داروهایی که با متابولیسم گلوکز رقابت می کنند مثل انسولین یا گلوکز با این دارو نداخل دارند