اس ام-لکسیدرونام 153153Sm-Lexidronam (153SM-EDTMP)

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • رادیوایزوتوپ ها

  طبقه بندی

 • Injection: (70- 300 )mCi

  • کاهش دردهای استخوانی ناشی از متاستازهای اسکلت

  • عوارض گوارشی
  • عوارض خونی
  • عفونت
  • عوارض قلبی-عروقی

 • نکات قابل توصیه

  • قبل از تزریق رادیودارو، بیمار باید حداقل 500 میلی لیتر مایعات خوراکی یا تزریقی دریافت کند و مرتب مثانه خود را خالی نماید تا مقدار تابش به مثانه به حداقل برسد

 • دوز مصرفی

  • مقدار 1mCi/Kg بصورت داخل وریدی در مدت 1 دقیقه تجویز می شود.

  تداخل دارویی

  • به علت تضعیف مغز استخوان بهتر است ساماریوم همزمان با شیمی درمانی یا رادیوتراپی مصرف نشود.