اس آر- استرانسیوم کلراید-8989Sr-Strontium Chloride

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • رادیو دارو

  طبقه بندی

 • Injection: 1mCi/mL

  • برای تسکین دردهای استخوانی ناشی از متاستازهای اسکلتی مصرف می شود.

  • درصورت کاهش پلاکت یا لکوسیت ها نباید مصرف شود.
  • درد استخوان
  • کاهش پلاکت ها

 • نکات قابل توصیه

  • شمارش سلول های خون محیطی حداقل یک هفته در میان و به مدت 4-3 ماه بعد از تجویز توصیه می شود
  • تجویز مجدد استرانسیوم کلراید-89 در فواصل زمانی کمتر از 90 روز توصیه نمی شود.

 • دوز مصرفی

  بزرگسالان:

  • مقدار 4 میلی کوری در مدت 1 تا 2 دقیقه تزریق داخل وریدی می شود.

  تداخل دارویی

  • فراورده های حاوی کلسیم از 2هفته قبل از شروع درمان و تا 2 هفته بعد از شروع درمان نباید مصرف شوند.