اتیونامیدEthionamide

 • فروش داروبا نسخه

  گروه دارویی

  • داروهای ضد باکتری

  طبقه بندی

 • Tablet: 250mg

  • جایگزین پروتیونامید همراه با سایر داروهای ضد سل

  • این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کبد نباید مصرف شود.
  • اختلالات گوارشی
  • اختلالات خلقی و روانی
  • گیجی
  • خواب آلودگی
  • اختلالات عصبی

 • نکات قابل توصیه

  • مقاومت با اتیونامید در صورت مصرف آن به تنهایی به سرعت بروز می کند
  • بین این دارو و پروتیونامید مقاومت متقاطع گزارش شده است
  • مصرف همزمان ویتامین ب6 تا حدودی عوارض جانبی دارو را کاهش می دهد

  مصرف در بارداری

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

 • اتیونامید 
 • دوز مصرفی

  بزرگسالان:

  • مقدار 15 تا میلی گرم بر کیلوگرم در روز در مقادیر منقسم مصرف می شود.

  کودکان:

  • مقدار 10-20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز در مقادیر منقسم مصرف می شود.

  تداخل دارویی

  • مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد سل ممکن است عوارض این داروها را تشدید کند