یوگا و عملکرد مغزی

بر اساس گزارش محققین، 20 دقیقه از یک جلسه یوگا می تواند به طور چشمگیری موجب افرایش سرعت و دقت آزمودنی ها در آزمون های کارآیی حافظه و مهار کنترل شده که دو عامل مهم در عملکرد مغزی و توانایی تمرکز در انجام کار و حفظ اطلاعات جدید و به کار بردن آن ها هستند، می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، عمکلرد مغزی آزمودنی ها پس از انجام یک وهله یوگا در مقایسه با یک وهله فعالیت ورزشی هوازی در مدت زمان یکسان بهبود قابل توجهی داشت. یوگا در علوم هندی قدمت زیادی دارد و در آن تمرکز نه تنها بر حرکت بدنی و وضعیت بدن است بلکه بر تنفس تنظیم شده و مدیتیشین نیز می باشد. امروزه یوگا به یکی از ورزش های رایج در امریکا مبدل شده است و دارای اثرات مثبتی بر سلامتی می باشد به ویژه فواید بی نظیری بر عملکزد مغزی نیز دارد. در این مطالعه مدت زمان مورد نظر برای انجام یوگا 20 دقیقه در نظر گرفته شد که در این مدت بر مسائلی همچون نوع نشستن، آرامش، تمرکز و انقباض ایزومتریک گروه های خاصی از عضلات در کنار نفس گیری و تنفس منظم تمرکز شد. در کنار گروه یوگا، آزمودنی های دیگری نیز به مدت 20 دقیقه بر روی تردمیل به فعالیت ورزشی هوازی پرداختند. هر یک از آزمودنی های بر رویبا شیب و سرعت یکسان بر وری تردمیل به فعالیت ورزشی می پرداختند و سعی بر این بود تا در طول فعالیت میزان ضربان قلب آن ها در حدود 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه شان حفظ شود.  این میزان (60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب) با استناد به مقاله های که فعالیت ورزشی هوازی با این شدت را بهبود دهنده ی عملکرد مغزی دانسته بود، در نظر گرفته شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که آزمودنی ها در گروه یوگا در مقایسه با گروه فعالیت هوازی پیشرفت چشمگیری در زمان واکنش و  دقت در انجام وظایف داشتند، با وجود این پیشرفت قابل توجهی در شاخص های عملکرد حافظه و مهار کنترل شده نداشتند. بنابراین، یوگا می تواند موجب بهبود تمرکز و تجزیه و تحلیل مغزی و همچنین یادگیری شود.

منبع:

Gothe N, et al.The Acute Effects of Yoga on Executive Function. Journal of Physical Activity & Health, 2013

نظرات بسته شده است.