کیفیت رژیم غذایی کودکان و اثر بر فلور میکروبی معده

یافته های حاصل از یک مطالعه در انجمن آمریکایی میکروبیولوژی نشان داد که تکامل میکروبی معده کودکان به کیفیت رژیم غذایی در شروع غذای کمکی بستگی دارد و نه به چاقی مادر. میکروب های معده جمعیتی پیچیده ای از میکروارگانیسم ها هستند که در دستگاه معدی-روده ای زندگی می کنند. کودکان بدون هرگونه میکروبی در معده و روده متولد می شوند و میکروب ها به سرعت پس از تولد کولونی تشکیل می دهند. سال های ابتدایی پس از شروع تغذیه کمکی نقش بسیار مهمی در تثبیت و تعیین این فلور میکروبی دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Tine Rask Licht ؛ "یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که انتقال از تغذیه ابتدای زندگی به غذاهای سفره و خانواده یکی از عوامل مهم در تعیین فلور میکروبی روده- معده کودکان است. چاقی مادر تأثیر زیادی بر تنوع و گوناگونی یا وفور نوع ویژه ای از میکروارگانیسم ها در هنگام شروع تغذیه کمکی ندارد." سال های ابتدایی شروع غذای کمکی نقش بسیار مؤثری در تعیین فلور میکروبی روده و معده دارد، و پس از آن این فلور می تواند تحت تأثیر عواملی به جز رژیم غذایی تغییر کند. هر فرد بالغی دارای نوع ویژه و خاصی از میکروب ها در معده و روده خود می باشد. میکروب های معده روده بسیار تحت تأثیر رژیم غذای و نیز چاقی فرد قرار دارند. پژوهشگران در این مطالعه 114 نوزاد متولد شده از مادران با وزن طبیعی و نیز 113 نوزاد متولد از مادران چاق را بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه به صورت آنلاین در mSphere منتشر شد.

منبع:


Laursen, M.F. et al. Infant Gut Microbiota Development Is Driven by Transition to Family Foods Independent of Maternal Obesity. mSphere, February 2016
 

نظرات بسته شده است.