کیفیت رژیم غذایی بر باروری تأثیر دارد

تولید مثل بسیار تحت تأثیر کیفیت رژیم غذایی و توانایی استفاده از مواد مغذی برای تولید انرژی و رشد دارد. پژوهشگران در مطالعه ای بر روی رابطه بین تکامل سلول تخمک و انرژی برای یافتن دلایل ناباروی زنان با روش IVF متمرکز شدند. روشن است که زنان باید تمام نیازهای رویان در حال رشد را فراهم کنند. بیماری های متابولیکی مثل دیابت و چاقی رابطه مستقیم با سندرم اختلالات تولید مثلی زنان مثل ناباروری، سندرم تخمدان پلی کیستیک و سرطان تخمدان دارد. با وجود این، رابطه بین فرآیندهای تولید مثلی و متابولیسم ناشناخته باقی مانده است. هنگامی که سلول تخمک یا اووسیت وارد مرحله نهای تکامل می شود، مقادیر بسیار زیادی پروتئین، قند و چربی به عنوان سوخت رویان در آن ها ذخیره می شود تا پس از لقاح و باروری استفاده شود.به بیان دقیق تر، پژوهشگران در این مطالعه بر تغییرات عملکردی و بیوشیمیایی ناشی از ذخایر کربوهیدرات در اووسیت در حال تکامل متمرکز شدند. میتوکندری ها اندامک های درون سلولی هستند که مواد مغذی را به انرژی تبدیل می کنند و امکانرشد را فراهم می آورند. پژوهشگران دریافتند که در هنگام مراحل نهایی تکامل اووسیت، پیام رسانی انسولین غیرفعال است و این موضوع موجب تغیرات اساسی در نحوه عملکرد میتوکندری می شود. این سرایط موجب افزایش تجمع شکر در اووسیت و درنتیجه فراهمی سوخت برای رشد رویان پس از باروری می شود.در نهایت یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت رژیم غذایی و در پی آن چاقی نقش بسیار مهمی در مراحل تکاملی سلول اووسیت و بنابراین بر میزان باروری اثر زیادی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.

منبع:


Matthew H. Sieber, et al. Electron Transport Chain Remodeling by GSK3 during Oogenesis Connects Nutrient State to Reproduction. Cell, 2016
 

نظرات بسته شده است.