کودکان خانواده های فقیر بیشتر در معرض چاقی قرار دارند

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که کودکان با خانواده های فقیر بیشتر از کودکان هم سن و سال خود در خانواده های با سطح مالی متوسط به بالا در معرض اضافه وزن و چاقی هستند. در این مطالعه  وزن کودکان  5 ساله، حدود 2 برابر وزن کودکان خانواده های غنی بود. با افزایش سن تا 11 سالگی شکاف وزنی بین کودکان در دو قشر فقیر و غنی افزایش یافت و در کودکان خانواده های فقیر به 9/7درصد و در کودکان خانواده های غنی به 9/2 درصد رسید. در این مطالعه 20000 خانواده در سرتاسر انگلیس بررسی شدند. این مطالعه داده های مربوط به کودکان از سن 5 تا 11 سالگی را ملاک قرار داد. محققین جنبه های بسیاری را مثل محیط کودکان و رفتارهای آن ها را در نظر گرفتند. عوامل محیطی شامل استعمال سیگار در دوران بارداری توسط مادر، مدت زمان تغذیه با شیر مادر و نحوه آشناسازی کودک با مواد غذایی جامد پیش از چهار ماهگی بود.  علاوه بر این، میزان اضافه وزن و چاقی مادر نیز مورد توجه قرار گرفت. عوامل محیطی اثرات زیادی بر رشد و نمو و سلامتی کودکان دارند.  به منظور بررسی اثرات فعالیت ورزشی، محققین در این مطالعه تناوب فعالیت ورزشی یا تمرین ورزشی و ساعات فعالیت را بررسی کردند. عادات غذایی مثل حذف صبحانه خوردن میوه و نوشیدنی های شیرین نیز مورد توجه قرار گرفت. در نهایت محققین نتیجه گیری کردند که همبستگی بین فقر و چاقی کودکان بسیار معنادار بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله The European Journal of Public Health منتشر شد.

منبع:


Alice Goisis, Amanda Sacker, Yvonne Kelly. Why are poorer children at higher risk of obesity and overweight? A UK cohort study. The European Journal of Public Health, 2015
 

نظرات بسته شده است.