کنترل فشار خون: ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی منظم می تواند حساسیت بازتاب فشاری را بهبود بخشد و میزان استرس اکسایشی و در نتیجه فشار خون را کاهش دهد. روغن نارگیل دارای ترکیبات ویژه ای از اسیدهای چرب است که اثرات مفیدی بر سلامتی مثل کاهش چربی، عملکرد بهتر مغز و … دارد. محققین مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه فدرال در یکی از شهرهای برزیل، مطالعه حاضر را برای آزمون این فرضیه که ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی می تواند حساسیت به بازتاب فشاری را بهبود بخشد و میزان استرس اکسایشی و فشار خون را کاهش دهد، انجام دادند. این پژوهش بر روی مدل حیوانی (rat) و به مدت 5 هفته انجام شد. محققین دریافتند که روغن نارگیل و فعالیت ورزشی- هردو-  در مقایسه با سالین و گروه غیر ورزشی موجب کاهش وزن شدند. با وجود این که مکمل یاری روغن نارگیل یا فعالیت ورزشی – هر دو – موجب کاهش فشار خون می شوند، ولی تنها ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی منظم می تواند مقادیر فشار خون را به میزان طبیعی بازگرداند. این اثر ناشی از ترکیب روغن نارگیل و فعالیت ورزشی به دلیل بهبود بازتاب فشاری به واسطه کاهش فشار اکسایشی سرم، قلب و آئورت است. روغن نارگیل یکی از مواد غذایی است که امروزه به آن کمتر توجه می شود، با وجود این ورزشکاران و افرادی که سبک زندگی سالمی دارند، به این روغن توجه ویژه ای دارند. به کاهش وزن مقاله مرتبط با این مطالعه درApplied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد.

منبع:


Naiane F.B. et al. Coconut oil supplementation and physical exercise improves baroreflex sensitivity and oxidative stress in hypertensive rats. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.