کمبود ویتامین D و کاهش موفقیت بارداری از روش IVF

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد؛ موفقیت بارداری از طریق روش IVF در زنانی که به کمبود ویتامین D مبتلا هستند، به میزان دو برابر کمتر از زنانی است که کمبود ویتامین D ندارند. اثرات مفید و حیاتی ویتامین D در سلامت استخوان شناخته شده است، با وجود این ویتامین D به عنوان یک هورمون استروئیدی نقش مهمی در باروری نیز دارد. مطالعات حیوانی نشان دادند که این هورمون بر اثر تابش نور خورشید در پوست تولید می شود و علاوه بر این از طریق غذاهای غنی شده جذب می شود و بر باروی بسیاری از پستانداران اثر دارد. به منظور ارزیابی اثر ویتامین D بر باروی، محققین ایتالیایی زنانی که روش IVF  برای بارداری انجام می دادند را انتخاب کردند. محققین در این مطالعه حدود 154 زن مبتلا به کمبود ویتامین D و 181 زن با وضعیت طبیعی ویتامین D را انتخاب کردند. مقدار طبیعی ویتامین D حدود 30 نانوگرم در میلی لیتر توصیه شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد زنانی که مقدار ویتامین D خون شان طبیعی بود، به میزان دو برابر در روش IVF موفق تر بودند. با وجود این، محققین پیشنهاد کردند که برای روشن تر شدن سازوکارهای درگیر در این اثر نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است، به دلیل این که این روش کم هزینه تر بوده و عوارض جانبی کمتری را نیز دارد. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) منتشر شد. 
 
منبع:
Edgardo Somigliana, et al. Vitamin D Deficiency and Infertility: Insights From in vitro Fertilization Cycles. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.