کمبود ویتامین 12B و افزایش خطر شکستگی در سالمندان

نتایج حاصل از مطالعه بر روی 1000 سالمند در Sahlgrenska Academy  نشان داد؛ سالمندانی که مقادیر ویتامین 12B در آن ها کم است، بیشتر در معرض خطر شکستگی قرار دارند. استئوپروز یک از بیماری های شایع در سرتاسر جهان است. مطالعات زیادی در زمینه شناسایی عوامل ایجاد کننده و کشف راهبردهای مؤثر برای کنترل  این عارضه انجام شده است. در یک مطالعه گسترده، محققین دریافتند که مقادیر کم ویتامین 12B خون می تواند با خطر شکستگی ها در مردان سالمند مرتبط باشد. مطالعه مذکور با هدف ارزیابی اثر میزان ویتامین های 12B و فولات و خطر شکستگی انجام شد. دامنه سنی آزمودنی ها در این مطالعه 75 سال بود و محققین برای ارزیابی مقادیر خونی 12B و فولات و مقادیر دریافتی آن ها از طریق غذا درآزمودنی ها روش های مختلفی را استفاده کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  های آماری داده ها نشان داد که خطر شکستگی در مردانی که میزان ویتامین 12B خون شان کم است در طول 6 سال بعدی در مقایسه با آزمودنی هایی که مقادیر طبیعی از این ویتامین را داشتند، افزایش یافت. به بیان دقیق تر خطر بروز شکستگی در سالمندان مبتلا به کمبود 12B در حدود 70 درصد بیشتر ا سالمندان با مقادیر طبیعی 12B می باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " هنگامی که سایر عوامل از قبیل سن، استعمال دخانیات، شاخص توده بدنی، فعالیت بدنی، محتوای ویتامین D و شکستگی های قبلی را در نظر گرفتیم میزان  خطر بروز شکستگی بیشتر نیز شد." بنابراین، پیروی از ی رژیم غذایی متعادل و متنوع که از تمام گروه های غذایی در آن استفاده شود برای سلامتی سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

Reference: Catharina Lewerin. Low holotranscobalamin and cobalamins predict incident fractures in elderly men; The MrOS Sweden. Osteoporosis International, December 2013.
 

نظرات بسته شده است.