کمبود روی می تواند موجب افسردگی شود

بر اساس نتایج یک مطالعه متا آنالیز نشان داده شد؛ مقادیر روی در سلول های محیطی خون افرادی که به افسردگی مبتلا هستند در مقایسه با افراد غیر افسرده کمتر است. نتایج این مطالعه در Biological Psychiatry به چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " بین وضعیت روی و افسردگی روابط پاتوفیزیولوژیکال وجود دارد، و فواید مکمل یاری روی در بیماران افسرده خود زمینه ساز و انگیزه انجام پژوهش در این حیطه است. مدارک زیادی نشان می دهند که کمبود روی می تواند موجب رفتارهای شبه افسرده در حیوانات شود که بر اثر مکمل یاری روی برگشت پذیر است". به علاوه، مطالعات بالینی نشان می دهند که افزوردن روی به داروهای ضد افسردگی می تواند موجب بهبود سریع تر علایم ناشی از آن گردد. بسیاری از مطالعات، نه همه آن ها، پیشنهاد می کنند که افسردگی ممکن است با کاهش مقادیر روی در همراه باشد. بر این اساس، هدف مطالعه مذکور بررسی مطالعات موجود در زمینه مقادیر روی در بیماران افسرده و افراد غیر افسرده بود. در این مطالعه حدود 17 پژوهش  ارزیابی شد،که مقادیر روی  خون محیطی  را در 1643 بیمار افسرده  با 804 فرد غیر افسرده مقایسه کرده بودند. دامنه سنی آزمودنی ها حدود 7/37 سال بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که مقادیر روی در سلول های محیطی خون در افراد افسرده حدود 85/1 میکرومول در لیتر کمتر از افراد سالم است. مقادیر روی بیمارانی که از افسردگی بسیار شدید رنج می برند، به طور چشمگیری کمتر از افراد غیر افسرده است.

منبع:

Krista L.Lanctot. Zinc in Depression: A Meta-Analysis. Biological Psychiatry .2013.

نظرات بسته شده است.