کلسترول خوب: شاخصی برای بیماری قلبی؟

HDL یا کلسترول خوب به پاکسازی چربی ها از دیواره رگ ها کمک می کند، تنگی عروق یکی از دلایل ابتلا به بیماری قلبی است. نتیجه کارآزمایی ها و مطالعات ژنتیکی پیشنهاد می کنند که مقادیر زیاد HDL خطر بیماری های قلبی را کاهش نمی دهد. در حال حاضر، در یک مطالعه اپیدمیولوژیکی نشان داده شد که عملکرد HDL یک فرد- توانایی و کارایی مولکول های HDL  در پاکسازی کلسترول از دیواره عروق- ممکن است شاخص بهتری برای خطر ابتلا به بیماری قلبی کرونری و هدف داروهای محافظت کننده قلبی باشد. تولید پلاک های کلسترولی در دیوراه عروق مشخصه بیماری های قلبی است. بیش از 3/1 مرگ ومیر جهان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است. محققین در این مطالعه نمونه خونی 25000 مرد و زن را در فاصله سال های 1993 تا 1997 بررسی کردند.  محققین نمونه های خونی دو گروه کنترل و بیماری قلبی و عروقی را برای تعیین عملکرد HDL کلسترول تجزیه و تحلیل کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترDaniel J. Rader ؛ "ما نمی دانیم که چرا ظرفیت عملکردی HDL کلسترول از فردی به فرد دیگر متفاوت است." محققین آزمودنی ها را براساس ظرفیت جریان خالص کلسترول طبقه بندی کردند، آن ها دریافتند که آزمودنی هایی که بیش از 3/1 ظرفیت جریان خالص را دارا می باشند، در مقایسه با آن هایی که کمتر از این میزان را دارا می باشند، 36 درصد کمتر به حملات قلبی مبتلا شدند. یافته های حاصل از این مطالعه درمجله  Lancet Diabetes & Endocrinology منتشر شد.

منبع:


Daniel J Rader, MD et al. Association of HDL cholesterol efflux capacity with incident coronary heart disease events: a prospective case-control study. Lancet Diabetes & Endocrinology, May 2015
 

نظرات بسته شده است.