کبد چرب: دفعات غذا یا اندازه غذا، کدام یک؟

 

محققین هلندی بر اساس نتایج یک مطالعه جدید دریافتند که میان وعده های پر چربی و با محتوای شکر بالا می توانند به طور مستقیم موجب بروز چاقی شکمی و کبد چرب ( هپاتیت استیتوزیس) شوند. به بیان دقیق تر، پیروی از یک رژیم غذایی پر کالری با وعده های غذایی مکرر می تواند موجب افزایش محتوای تری گلیسیرید درون سلول های کبدی و افزایش چربی دور کمر گردد. نتایج این مطالعه در مجله Hepatology چاپ شد. چاقی به یک معضل تبدیل شده است و تغییر سبک زندکی و نیز  ویژگی ماشینی و صنعتی آن توجیهی است برای سیر صعودی چاقی. بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از رایج ترین بیماری های کبدی است.  بین محیط دور کمر و محتوای چربی کبدی رابطه معناداری وجود دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Dr. Mireille Serlie ، "در حال حاضر کودکان آمریکایی بیش از 27 درصد کالری خود را از میان وعده های پر چربی و با محتوای شکر بالا دریافت می کنند." هدف اصلی این مطالعه ارزیابی رابطه بین دریافت دفعات زیاد میان وعده های پر کالری در مقایسه با سهم وعده های حجیم در افزایش محتوای چربی کبدی و محیط دور کمر بود. بر اساس محققین 36 مرد با وزن طبیعی را در دو گروه رژیم غذایی پرکالری و رژیم غذایی متعادل به مدت 6 هفته قرار دادند. محققین قبل و بعد از دوره پژوهش محتوای چربی کبدی و نیز مقاومت به انسولین و محیط دور کمر آزمودنی ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که افزایش میزان دریافت میان وعده ها و عده های غذایی با افزایش شاخص توده بدنی و محیط دور کمر و نیز محتوای چربی کبدی رابطه معناداری دارد. با وجود این، افزایش حجم هر وعده ( اندازه) اثری در این زمینه نداشت. 
 
منبع: 
Mireille J Serlie.et al.  Hypercaloric diets with increased meal frequency, but not meal size, increase intrahepatic triglycerides: A randomized controlled trial. Hepatology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.