کاهش وزن و بهبود عملکرد مغز

چاقی یکی از مشکلات شایع در سراسر دنیاست که شیوع آن به سرعت در حال افزایش بوده و با بسیاری بیماری های جسمی و روحی در ارتباط است. مطالعات پیشین نشان داده اند که یکی دیگر از عوارض چاقی مختل شدن حافظه  اپیزودیک، حافظه ای که مربوط به رویدادهای زندگی است، در افراد چاق می باشد. اخیرا نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که اختلال در عملکرد حافظه که بعلت چاقی به وجود می آید قابل برگشت است.
این مطالعه توسط پژوهشگران سوئدی در سال 2013  به منظور بررسی اثر کاهش وزن و چگونگی ارتباط تغییر در عملکرد مغز با بهبود حافظه انجام شده است.
در این مطالعه 20 زن دارای اضافه وزن با میانگین سنی 61 سال  شرکت داشتند که به طور تصادفی در یکی از دو گروه رژیم کاهش وزن 6 ماهه قرار گرفتند. 9 نفر از رژیم غذایی پالئولیتیک که از 30 درصد پروتئین، 30 درصد کربوهیدرات و 40 درصد چربی های غیر اشباع تشکیل شده بود و 11 نفر نیز از رژیم نوردیک شامل؛ 15 درصد پروتئین، 55 درصد کربوهیدرات و 30 درصد چربی پیروی کردند، پژوهشگران از طریق MRI به ازریابی عملکرد مغز شرکت کننده ها در زمان انجام تست حافظه پرداختند. هم چنین قبل و بعد از رژیم غذایی شاخص توده  بدنی و ترکیب چربی بدن شرکت کننده ها اندازه گیری شد. علاوه بر این آن ها عملکرد حافظه اپیزودیک افراد را مورد آزمون قرار دادند. 
از آنجا که دو گروه رژیمی مختلف از لحاظ نمایه توده بدنی و اطلاعات MRI تفاوتی نداشتند، نتایج تحت یک گروه کلی آنالیز شد. میانگین نمایه توده بدنی شرکت کننده ها قبل از رژیم غذایی 1/32 و بعد از رژیم غذایی 6 ماهه 2/29 بود.
یافته های حاصل از آنالیز الگوی فعالیت مغزی در هنگام آزمون حافظه از طریق MRI نشان داد که عملکرد حافظه پس از کاهش وزن بهبود یافت. الگوی فعالیت مغزی در طول تست حافظه به خوبی این بهبود را نشان میداد.
بر اساس نتایج این مطالعه کاهش وزن در زنان مسن دارای اضافه وزن و چاق از طریق رژیم غذایی موجب بهبود حافظه و تغییر فعالیت مغز در برخی نواحی که برای عملکرد حافظه مهم است، می شود.
نکته عملی: نتایج این مطالعه به روشنی نشان دهنده یکی دیگر از عوارض چاقی است که البته با کاهش درصدی از اضافه وزن می توان بر آن غلبه کرد. روی آوردن به رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی برای رسیدن به وزن نرمال به همه افراد دارای اضافه وزن توصیه می شود.
 
Source: Andreas Pettersson, et al “Weight loss improves memory and alters brain activity in overweight women” Endocrine Society's 95th Annual Meeting in San Francisco.
 

نظرات بسته شده است.