کاهش وزن: فعالیت ورزشی استقامتی یا قدرتی یا ترکیبی؟

محققین در مطالعه ای  بر کاهش وزن و تغییر ترکیب بدنی ناشی از فعالیت ورزشی مقاومتی، استقامتی یا ترکیب این دو نوع فعالیت در کنار رژیم غذایی متمرکز شدند. آن ها نتایج حاصل از این سه نوع فعالیت ورزشی را در آزمودنی های چاق ارزیابی کردند. متخصصین ترکیب رژیم غذایی و فعالیت ورزشی را برای کاهش شیوع چاقی توصیه می کنند. با وجود این، روشن نیست که کدام نوع فعالیت ورزشی استقامتی؟ قدرتی؟ یا ترکیب این دو ؟ می تواند اثر بهتری در کاهش وزن و تغییر ترکیب بدنی افراد چاق و یا دارای اضافه وزن داشته باشد. در حال حاضر نتایج مطالعه یک تیم از محققین اسپانیایی نشان داد که نوع فعالیت ورزشی اهمیت زیادی ندارد. محققین در این مطالعه 96 آزمودنی چاق ( 48 مرد و 48 زن) در دامنه سنی 18 تا 55 سال را به مدت22 هفته پیگیری کردند. همه آزمودنی ها از یک رژیم غذایی پیروی کردند ( 30 درصد کمتر از انرژی روزانه). علاوه بر رژیم غذایی آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند. آزمودنی ها 3 بار در هفته و با شدت یکسان به فعالیت ورزشی پرداختند. یافته های حاصل نشان داد که وزن، درصد چربی آزمودنی ها در هر سه گروه کاهش معناداری را نشان داد و علاوه بر این درصد توده بدون چربی در هر سه گروه نیز افزایش یافت. محققین نتیجه گیری کردند که انجام هر نوع فعالیت ورزشی یا حتی پیروی از توصیه های فعالیت بدنی در کنار رژیم غذایی می تواند کاهش وزن معناداری ایجاد کند. یافته های حاصل از این مطالعه درJournal of Applied Physiology  منتشر شد.  

منبع:


Pedro J. Benito, et al. Change in weight and body composition in obese subjects following a hypocaloric diet plus different training programs or physical activity recommendations. Journal of Applied Physiology, 2015
 

نظرات بسته شده است.