کاهش خطر سرطان با پیروی از دستورالعمل های پیشگیری از سرطان

پیروی از دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از سرطان از طریق رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی به طور کلی بروز سرطان را کاهش می دهد.
رفتارهایی مانند انتخاب های غذایی نامناسب، عدم فعالیت بدنی، مصرف الکل و داشتن وزن ناسالم علت بیش از 20 درصد موارد سرطان محسوب شده و بنابراین می توان از این بیماری با تغییر شیوه زندگی پیشگیری کرد. انجمن سرطان آمریکا (ACS) و صندوق جهانی تحقیقات سرطان/ موسسه تحقیقات سرطان آمریکا (WCRF/AICR) توصیه هایی در مورد رژیم غذایی و فعالیت بدنی منتشر کرده اند.
محققان در مطالعه حاضر تحقیقاتی را که در 10 سال گذشته پایبندی به دستورالعمل های ACS و WCRF/AICR را آنالیر کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نهایت محققان 12 مطالعه کوهورت آینده نگر در مورد ارتباط بین پایبندی به این دستورالعمل ها و بروز سرطان و مرگ را بررسی کردند. شرکت کنندگان در محدوده سنی 25 تا 79 سال قرار داشتند.
بررسی نتایج نشان داد پایبندی به دستورالعمل های پیشگیری از سرطان با 10 تا 45 درصد کاهش در بروز همه انواع سرطان و 14 تا 61 درصد کاهش در مرگ ناشی از سرطان مرتبط بود. بروز سرطان سینه 19 تا 60 درصد، سرطان  آندومتر 23 تا 60 درصد و سرطان کولورکتال (روده بزرگ) 27 تا 52 درصد کاهش یافت. بین پایبندی به دستورالعمل ها و بروز سرطان تخمدان و سرطان پروستات ارتباطی مشاهده نشد.
همچنین مشخص شد افرادی که از تعداد بیشتری از توصیه های دستورالعمل ها پیروی می کنند از مزایای بیشتری برخوردار می شوند. به طوریکه پیروی از هر توصیه با کاهش سرطان سینه به میزان 11 درصد مرتبط بود.
منبع:


Adherence to Diet and Physical Activity Cancer Prevention Guidelines and Cancer Outcomes: A Systematic Review. Cancer Epidemiology, 2016
 

نظرات بسته شده است.