کاهش خطر بروز دیابت با رژیم غذایی یا فعالیت ورزشی؟ کدام یک؟

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Saint Louis   نشان داد که اغلب مردم بر این باورند که فواید فعالیت ورزشی، کاهش وزن و محدودیت کالریکی شبیه به یکدیگرند و می توانند به جای هم بکار روند، به نظر می رسد که آن ها در پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 فواید جداگانه و جمعی داشته باشند. محققین در این مطالعه آزمودنی های مرد و زن غیر فعال، دارای اضافه وزن و در دامنه سنی میانسال را انتخاب کردند. آزمودنی ها به 3 گروه تقسیم شدند ( فعالیت وزرشی، رژیم غذایی و ترکیب فعالیت ورزشی و رژیم غذایی). محققین میزان حساسیت به انسولین را د رآزمودنی ها اندازه گیری کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " قند خون برخی از آزمودنی ها طبیعی بود ولی حساسیت به انسولین در آن ها کم بود." یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که هر دو شیوه یعنی فعالیت ورزشی و رژیم غذایی اثر بسیار خوبی در افزایش حساسیت به انسولین داشت. جالب این که، در گروهی که هر دو شیوه را دریافت می کرد اثرات مثبت تری مشاهده شد. محققین پیشنهاد کردند که رژیم غذایی و فعالیت ورزشی – هردو- اثر مفیدی بر تنظیم قند خون دارند. سازوکار این اثر هم به واسطه کاهش وزن و هم مستقل ازآن است. این بدان معنا است که حتی اگر شما وزن کم نکنید نیز فعالیت ورزشی اثر مفیدی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Diabetes Care  منتشر شد.

منبع:  


Edward P. Weiss, et al. Calorie Restriction and Matched Weight Loss From Exercise: Independent and Additive Effects on Glucoregulation and the Incretin System in Overweight Women and Men. Diabetes Care, 2015
 

نظرات بسته شده است.