چربی یا روغن؟ اثر مستقیم چربی های اشباع بر عضله قلبی

روغن زیتون به عنوان یکی از جایگزین های سالم چربی حیوانی در نظر گرفته می شود. روغن های مشتق از گیاهان ( مثل روغن زیتون، روغن کانولا و سایر روغن های گیاهی) حاوی مقادیر زیادی روغن غیر اشباع می باشند، در حالی که چربی های حیوانی حاوی نوع اشباع آن ها هستند. پس از صرف غذا، کربوهیدرات ها منبع اصلی تولید انرژی در عضله قلبی هستند. با وجود این، در شرایط ناشتایی اسیدهای چرب یکی از منابع اصلی تولید انرژی در عضله قلبی می باشند. مشخص شده است که چربی های اشباع اثرات مخربی بر سلامت قلبی دارند، اما اثر آن ها بر عضله قلبی کمتر مطالعه شده است. به طور جالب، اسیدهای چرب اشباع برای سلول ها سمی هستند ولی اسیدهای چرب غیر اشباع نه تنها اثرات مخرب ندارند بلکه سلول را از آسیب اسیدهای چرب اشباع نیز محافظت می کنند. محققین در مطالعه ای نشان دادند که اسیدهای چرب اشباع از طریق فشار بر شبکه اندوپلاسمیک سلول های اولیه عضله قلبی موجب مرگ این سلول ها می شوند در حالی که اسیدهای چرب غیراشباع از بروز این رویداد در سلول های عضله قلبی محافت می کنند. این مطالعه به سرپرستی دکترNicolas Bousette در انستیتوی قلب مونترال کانادا انجام شد. محققین در این مطالعه اثرات پالمیتات و اولئات را بر جذب اسیدهای چرب سلولی، سنتز تری گلیسیرید و توزیع درون سلولی لیپید ، فشار بر شبکه اندوپلاسمیک و مرگ سلولی در عضله قلبی ارزیابی کردند. یافته های حاصل از آن در مجله Endoplasmic Reticulum Stress in Diseasesمنتشر شد.

منبع:


Nicolas Bousette et al. Saturated fatty acids induce endoplasmic reticulum stress in primary cardiomyocytes, Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases. Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases, Volume 2, Issue 1, 2015
 

نظرات بسته شده است.