چربی بیشتر بسوزانید و عضله بیشتری داشته باشید!

پژوهشگران دانشگاه  McMaster  مطالعه ای را با هدف یافتن روشی برای چربی سوزی بیشتر و در عین حال افزایش توده عضلانی انجام دادند. پژوهشگران   آزمودنی های خود را در این مطالعه به دو گروه تقسیم کردند. هر دو گروه از رژیم غذایی کم کالری پیروی کردند با وجود این، در یک گروهرژیم غذایی  حاوی پروتئین زیادتری در مقایسه با گروه دیگر بود. هر دو گروه 6 روز در هفته به تمرینات ورزشی می پرداختند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که میزان افزایش توده عضلانی در گروهی که از رژیم غذایی پر پروتئین پیروی می کردند بیشتر و حدود یک کیلوگرم بود- در حالی که درگروه دیگر که رژیم غذایی شان حاوی مقادیر کم تر پروتئین بود،  هیچ تغییر معناداری مشاده نشد. علاوه براین، پژوهشگران مشاهده کردند که میزان کاهش چربی یا چربی سوزی در آزمودنی های گروهی که از رژیم غذایی کم پروتئین پیروی می کردند، بیشتر از گروه دیگر بود. به بیان دقیق تر، میزان کاهش وزن در گروه رژیم غذایی پر پروتئین حدود 5 کیلوگرم گزارش شد در حالی که این میزان در گروهی که از رژیم غذایی کم پروتئین پیروی کردند حدود 3 کیلوگرم بود. پژوهشگران تأثیر این نوع رژیم غذایی و تمرین ورزشی را در کاهش وزن مردان و نیز زنان گزراش کردند. با وجود این پژوهشگران در این مطالعه هشدار دادند که این نوع رژیم غذایی ممکن است برای هر کسی مناسب نباشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله منتشر American Journal of Clinical Nutrition شد.

منبع:


Thomas M Longland, et al.  Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial. American Journal of Clinical Nutrition, January 2016
 

نظرات بسته شده است.