چاقی و افسردگی: دو عامل خواب آلودگی

نتایج یک مطالعه جدید نشان که چاقی و افسردگی – نه تنها فقدان خواب- دو عامل اصلی برای خواب آلودگی دایم هستند. این یافته ها می تواند موجب تخصصی تر شدن درمان های مرتبط برای کم خوابی در افراد مختلف می شود. 30درصد افراد جامعه به خواب آلودگی روزانه مبتلا هستند. خواب آلودگی در اکثر روزهای هفته شامل یک سری حمله های خواب غیر قابل مقاومت است. این شرایط موجب افزایش اشتباهات شغلی و در مواقعی موجب بروز حوادث رانندگی می شود. مطالعات پیشین نشان دادند که این وضعیت با چاقی، افسردگی و تنگی نفس در خواب همبستگی دارد.  با وجود این، مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که با استفاده از داده های فیزیولوژیک خواب سعی در شناخت رابطه علت و معلولی این سازوکار می کند. محققین داده های پرسشنامه ای 1395 زن و مرد را در ابتدای شروع مطالعه و پس از 5/7 سال بررسی کردند. آزمودنی ها پرسشنامه کاملی در زمینه تاریخچه خواب انجام دادند، علاوه براین آزمودنی ها پس از خوابیدن یک شب در آزمایشگاه به طور کامل بررسی شدند. علاوه براین، آزمودنی ها به لحاظ ذهنی و بدنی نیز ارزیابی شدند. ارتباط بین نمایه توده بدنی و خواب آلودگی مستقل از مدت زمان خواب بود، بدین معنا که خواب آلودگی افراد چاق در طول روز به مدت زمان خواب شب گذشته بستگی ندارد. علاوه براین چاقی با تنگی نفس شبانه همبستگی داشت. نشان داده شد که افسردگی نیز رابطه مستقیمی با خواب آلودگی دارد. این شرایط موجب روز خستگی افراد چاق در طول روز می شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهSLEEP  منتشر شد.

منبع:


Julio Fernandez-Mendoza, et al. Natural History of Excessive Daytime Sleepiness: Role of Obesity, Weight Loss, Depression, and Sleep Propensity. SLEEP, 2015
 

نظرات بسته شده است.