چاقی و اضافه وزن مادر خطر مرگ نوزاد را افزایش می دهد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که چاقی و اضافه وزن مادران در ابتدای دوره بارداری با خطر مرگ ومیر نوزاد همبستگی مثبت دارد، به طوری که هر چه چاقی مادر بیشتر باشد، احتمال بروز این خطر مرگ و میر نوزاد نیز بیشتر می شود. به بیان نویسنده مسئول این مطالعه؛ " هنگامی که مادر پیش از دوران بارداری و هنگام بارداری وزن طبیعی دارد، نوزاد شرایط بسیار خوبی دارد." وی در ادامه افزود: " در حال حاضر، تعداد زنان چاق و دارای اضافه وزن در سنین باروری رو به افزایش است." مطالعات پیشین نشان دادند که چاقی و اضافه وزن مادر در دوران بارداری ( شاخص توده بدنی بالاتر از 30) موجب افزایش خطر مرگ و میر نوزاد می گردد، با وجود این نتایج مطالعات در این زمینه متناقض است. این موضوع زمینه مطالعاتی تیم تحقیقاتی در این پژوهش شد. محققین در این مطالعه 8/1 میلیون تولد را از سال 992 تا 2010 بررسی کردند. وضعیت بدنی مادران به 5 دسته کمبود وزن، طبیعی، اضافه وزن، چاقی درجه 1، چاقی درجه 2 و چاقی درجه 3 تقسیم شدند. در طول دوره پژوهش 5428 مرگ در بین نوزادان گزارش شد که 3/1 آن ها در دوره پیش از تولد بود. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مرگ و میر نوزدان با افزایش نمایه توده بدنی در ابتدای دوره بارداری همبستگی مثبت دارد، یعنی 4/2 در میان 1000 مادر با وزن طبیعی نسبت به 8/5 در میان 1000 مادر چاق و دارای اضافه وزن. نتایج این مطالعه در مجله BMJ منتشر شد.

منبع:


S. Johansson, E, et al. Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of infant mortality: a population based cohort study in Sweden. BMJ, 2014.

 

نظرات بسته شده است.