چاقی و اضافه وزن دلیل ابتلا به 500000 نوع سرطان جدید

محققین در مقاله ای در مجله Lancet برآورد کردند که 4/1 همه انواع سرطان وابسته به چاقی در سال 2012 با افزایش نمایه توده بدنی (BMI) عموم مردم از سال  1982 همبستگی دارد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Melina Arnold از مرکز تحقیقات بین المللی سرطان  انجام شد. محققین در این مطالعه اطلاعات مربتط با شیوع سرطان در 184 کشور را بررسی کردند. تیم دکتر Melina Arnold  در این مطالعه نسبت سرطان ها در کشور ها که با افزایش وزن بدن همبستگی داشت و نیز موقعیت آن در سال 2012 و چگونگی افزایش میزان ابتلا به سرطان بر طبق افزایش نمایه توده بدنی از سال 1982 را بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که نسبت سرطان های مرتبط با چاقی در زنان بیشتر از مردان است، به ویژه سرطان رحم و نیز سرطان پستان پس از یائسگی. در مردان، وزن اضافی مسئول 9/1 درصد یا 136000 سرطان جدید در سال 2012 و در زنان مسئول ابتلا به 4/5 درصد یا 345000 مورد جدید بود. سرطان پستان پس از یائسگی، سرطان رحم و سرطان کولون مسئول 4/3 سرطان های مرتبط با چاقی در زنان ( تقریباً 250000 مورد) بود، در حالی که در مردان سرطان های کولون و کلیه مسئول بیش از 3/2 سرطان های مرتبط با چاقی بود. این مطالعه در مجله The Lancet Oncology منتشر شد.

منبع:

Melina Arnold, et al. Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study. The Lancet Oncology, 2014.

نظرات بسته شده است.