چاقی مادر در دوران بارداری بر قلب فرزند اثر دارد

نتایج حاصل از یک مطالعه جدید در  UNSW نشان داد که موش های نوزادی که از مادران چاق تغذیه شده با رژیم غذایی پر چربی در دوران بارداری متولد شدند قلب بزرگتر از میزات طبیعی و گیرنده های تلخ چشایی کمتری داشتند. محققین در این مطالعه اثر رژیم غذایی پرچربی را بر گیرنده های قلب نوزادن تازه متولد شده ( شامل آن هایی که در تمایز مزه دخالت دارند) را ارزیابی کردند. گیرنده های چشایی علاوه بر سطح خارجی زبان در سایر اندام های بدن مثل قلب نیز یافت می شوند. عملکرد این گیرنده ها در این نواحی شناخته نشده است با وجود این محققین بر این باورند که این گیرنده ها  در تشخیص مواد مغذی و تنظیم اشتها دخالت دارند. پروفسور Morris و همکارانش دریافتند که گیرنده های چشایی مزه تلخ در قلب نوزادان 19 روزه که از مادران چاق متولد شده اند کم است. این یافته ها بسیار شگفت انگیز است و ارتباط مهمی را بین ارجحیت مزه یا دسترسی به مواد مغذی و سلامت قلبی نشان می دهد. نوزادان متولد شدهاز مادران چاق علاوه بر قلب بزرگتر گیرنده های آنژیوتانسین 2  و بتا-آدرنوژیک کمتری نیز داشتند. مدارک پیشین ارتباط بین پرخوری مزمن و پاسخ جنگ و گریز دستگاه عصبی را تأیید کرده اند. علاوه بر این محققین در این مطالعه اثر فعالیت ورزشی ارادی ( چرخ گردان) را نیز در دوران بارداری و شیردهی بر نوزدان ارزیابی و اثرات محدودی را گزارش کردند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases منتشر شد.

منبع:


M. Raipuria, G.O. Hardy, H. Bahari, M.J. Morris. Maternal obesity regulates gene expression in the hearts of offspring. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2015
 

نظرات بسته شده است.