چاقی: سالم خوردن و یا نخوردن؟ کدام راهبرد را نتخاب می کنید؟

بیش خواری یا خوردن بیش از حد نوعاً یکی دلایل اصلی بروز چاقی است. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که خوردن بیش از حد مواد غذایی سالم موجب احساس سیری کمتر می شود. محققین در این مطالعه مدارک ویژه ای را برای حمایت از فرضیه خود یافتند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر مواد غذایی سالم بر میزان کالری دریافتی بود. یافته های حاصل نشان داد که خوردن مواد غذایی سالم اغلب موجب می شود تا افراد بیش تر از سهم توصیه شده غذا مصرف کنند، به دلیل این که تصور می کنند غذاهای سالم آن ها را کمتر سیر می کند. محققین در این مطالعه برای پژوهش خود از یک روش چند گانه استفاده کردند. در مطالعه اول آن ها 50 دانش آموز را برای اثبات همبستگی منفی بین ویژگی سالم بودنمواد غذایی و احساس سیری ارزیابی کردند. در مطالعه دوم محققین 40 دانشجو را با این هدف ارزیابی کردند و در مطالعه سوم 72 دانش آموز به شیوه متفاوت از دو مطالعه اول و با تبلیغ سالم و ناسالم بودن غذا، ارزیابی کردند. هدف اصلی هر سه مطالعه حمایت از این باور " غذاهای سالم= سیرکنندگی کمتر و غذاهای ناسالم= سیرکنندگی بیشتر" دارند، بود. محققین گزارش کردند که در هنگام بزرگنمایی ویژگی سالم بودن یک غذا آزمودنی ها گزارش کردند که سیرکنندگی کمتری داشته است و در مقابل ناسالم بودن آن میزان سیرکنندگی بیشتری گزارش شد. یافته های این مطالعه بر دلایل روانی افزایش وزن و چاقی متمرکز شده است.  یافته های این مقاله در Journal of the Association for Consumer Research منتشر شد.

منبع:


Suher, Jacob, et al.  Eating Healthy or Feeling Empty? How the" Healthy = Less Filling" Intuition Influences Satiety. The Journal of the Association for Consumer Research, December 2015
 

نظرات بسته شده است.