پروتئین رژیم و افزایش عضله در سالمندان

شما آن چیزی هستید که می خورید، به ویژه زمانی که چگونگی ساخت پروتئین در بدن مورد بحث باشد. به خوبی دانسته شده است که دریافت پروتئین، سلول های بدن را برای تولید پروتئین تحریک می کند. با این حال، افزایش سن همراه با کاهش دریافت پروتئین می تواند منجر به کاهش کارایی تولید عضله در بدن شود. حفظ و ساخت عضله به ویژه در سالمندان از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش توده عضلانی می تواند در داشتن وزن سالم، تناسب اندام مناسب و بهبود کیفیت زندگی نقش داشته باشد.
توصیه های رایج دریافت روزانه پروتئین مبنی بر g/kg 8/0 (RDA: 8/0 گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن) است. مطالعات قبلی نشان داده است که سالمندان در هر وعده غذایی به حداقل دریافت g/kg 4/0پروتئین نیاز دارند تا سنتز پروتئین در بدن به میزان حداکثری خود برسد. این امر نشان می دهد که میزان نیاز سالمندان به پروتئین به طور چشمگیری بیشتر از میزانی است که توصیه می شود.
در این مطالعه 20 فرد بزرگسال سالم 75-52 سال به طور تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند که مداخله هر یک 4 روز بطول می انجامید. دو گروه از افراد روزانه g/kg 8/0 پروتئین دریافت کردند که در گروه اول توزیع پروتئین بین وعده ها یک نواخت بود (33% پروتئین در هر وعده) اما در گروه دوم توزیع پروتئین بین وعده ها به گونه ای متفاوت تنظیم شده بود (15% صبحانه، 20% ناهار، 65% شام). دو گروه دیگر دو برابر میزان RDA (g/kg 5/1) و با توزیع متفاوتی پروتئین دریافت کردند. گروه هایی که باید دو برابر میزان توصیه شده پروتئین می گرفتند، با پروتئین تغلیظ شده شیر (پروتئین وِی و کازئین یکسان) مکمل یاری می شدند که از دریافت کافی پروتئین در آنها اطمینان حاصل گردد. تمام وعده ها از پیش آماده شده و در دسترس افراد شرکت کننده قرار می گرفت. افراد زمان و سایر جزئیات مربوط به غذا خوردن را ثبت می کردند.
تیم تحقیقاتی دریافتند که تفاوت توزیع پروتئین در بین وعده ها بر خلاف میزان کل پروتئین دریافتی، تأثیر چشمگیری بر سنتز پروتئین ندارد. اگرچه اثر الگوی دریافت پروتئین در این مطالعه خیلی مشخص نیست، اما اثر میزان دریافت بالاتر پروتئین بر تعادل خالص پروتئین بدن و سنتز ماهیچه بخوبی مشخص بود. تعادل خالص پروتئین بدن با دریافت بیشتر پروتئین، افزایش یافته بود.
نکته عملی: دریافت پروتئین در سالمندان باید افزایش یابد تا از تحلیل عضلانی در آنها جلوگیری شده و وضعیت عمومی سلامت آنها بهبود یابد.

منبع:


I.-Y. Kim,et al. Quantity of dietary protein intake, but not pattern of intake, affects net protein balance primarily through differences in protein synthesis in older adults. AJP: Endocrinology and Metabolism, 2014; 308 (1): E21
 

نظرات بسته شده است.