وعده های غذایی با حجم بیشتر ولی در دفعات کمتر و مزیت آن برای افراد چاق

بسیاری از متخصصین تغذیه بر این باورند که وعده های غذایی با حجم کمتر و در دفعات بالا اثرات بهتری بر سلامتی خواهد داشت با وجود این بر اساس یک مطالعه ی جدید در دانشگاه میسوری پیشنهاد شد که مصرف میان وعده ها و دفعات بالای وعده های غذایی کم حجم ممکن است برای سلامتی به خصوص برای افراد چاق مفید نباشد. تیم هدن دانشجوی دکتری دانشگاه میسوری در گروه فیزیولوژی تغذیه ورزشی نویسنده ی مسئول این مقاله می باشد. به بیان وی؛ وعده های غذایی با حجم بیشتر ولی در دفعات کمتر نسبت به وعده های غذایی با حجم کم و در دفعات زیاد می تواند برای سلامتی افراد چاق مفیدتر باشد. خوردن وعده های غذایی حجیم تر در مقایسه با وعده های غذایی کم حجم، میزان چربی خون را کمتر افزایش می دهد لذا می تواند در افراد چاق از بروز بیماری های قلبی جلوگیری کند. هِدن و همکارانش چربی و قند خون 8 زن چاق را در دو دوره ی 12 ساعته و در دو روز جداگانه مورد بررسی قرار دادند. همه ی آزمودنی ها از رژیم 1500 کالری پیروی کردند و در دو روز مجزا؛ یک روز را 3 وعده ی 500 کالری و در روز دیگر 6 وعده ی 250 کالری مصرف کردند. در یک دوره ی 12 ساعته و هر 30 دقیقه محققین قند و چربی خون آزمودنی ها را ارزیابی کردند. یافته ها نشان داد که میزان قند و چربی خون در زمانی که 3 وعده ی غذایی دریافت شده بود کمتر از زمانی بود که 6 وعده ی غذایی مصرف شده بود. بنابراین، محققین این مطالعه پیشنهاد کردند که بهتر است افراد چاق 3 وعده ی غذایی متعادل در طول روز مصرف کنند.

منبع:

Timothy D. Heden, et al. Meal Frequency Differentially Alters Postprandial Triacylglycerol and Insulin Concentrations in Obese Women. Obesity, 2012

نظرات بسته شده است.