ورزش کردن، انعطاف پذیری مغزی را افزایش می دهد

یادگیری، حافظه و ترمیم مغزی به توانایی نورون ها برای تغییر در برابر محیط بستگی دارد. محققین در مطالعه ای نشان دادند که فعالیت ورزشی توانایی انعطاف پذیری مغز سالمندان را افزایش می دهد. محققین در این مطالعه برکورتکس بینایی متمرکز شدند و این پیام خوبی است برای افرادی که به ضایعات مغزی مبتلا هستند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Claudia Lunghi ؛ " ما برای اولین بار نشان دادیم که سطح متوسط فعالیت بدنی می تواند انعطاف پذیری نورونی در کورتکس بینایی انسان های بالغ را افزایش دهد. به واسطه میزان متوسط فعالیت بدنی می توان پتانسیل انعطاف پذیری کورتکس بینایی را افزایش داد، یافته های ما دیدگاهی را در زمینه راهبردهای درمانی غیر تهاجمی برای افزایش انعطاف پذیری داخلی مغز ایجاد کرد."پتانسیل انعطاف پذیری مغزی-نخاعی در سال های اولیه زندگی بسیار زیاد است، اما این توانایی با افزایش سن کاهش می یابد. این کاهش انعطاف پذیری به ویژه در نورون های حسی محسوس تر است، این نورون ها انعطاف پذیری کمتری در بالغین در مقایسه با افراد جوان دارند. محققین در این مطالعه اثر فعالیت ورزشی در حد متوسط را بر کورتکس بینایی 20 فرد سالمند توسط آزمون ساده ای سنجیدند. آزمودنی ها با استفاده از دوچرخه ثابت به فعالیت پرداختند و گروهی دیگر بر روی صندلی ثابت نشستند. یافته های حاصل نشان داد که انعطاف پذیری مغزی در سالمندانی که از دوچرخه ثابت استفاده کردند، بیشتر بود.  یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Current Biology منتشر شد.

منبع:


Lunghi and Sale. A cycling lane for brain rewiring. Current Biology, December 2015
 

نظرات بسته شده است.