هورمون ورزشی جدید و بهبود عملکرد استقامتی

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی موجب رهایش نوعی پپتید از عضله اسکلتی می شود که ظرفیت عضلانی را برای تولید انرژی می سازند و موجب افزایش عملکرد استقامتی می شوند. درواقع، به افزایش مدت و شدت فعالیت ورزشی در موش ها می انجامد. بر اساس یافته های این مطالعه، پپتیدی به نام Musclin یک عامل فعالیت ورزشی است و در واقع از عضلات اسکلتی در پاسخ به فعالیت ورزشی به جریان خون رها می شود. در این مطالعه نشان داده شد که افزایش مقادیر خونی Musclin موجب تحریک آبشار پیام رسانی و متعاقب آن بهبود عملکرد عضلانی و تولید میتوکندری در سلول های عضلانی می شود. به بیان دکتر Leonid Zingman نویسنده مسئول این مقاله؛"فعالیت ورزشی روش نیرومندی برای بهبود وضعیت سلامتی مردم است. اما متأسفانه افزایش میزان فعالیت ورزشی در بسیاری از شرایط مشکل است. ما نمی توانیم جایگزینی این عامل را با فعالیت ورزشی توصیه کنیم. ولی شناخت بیشتر سازوکار آن، ما را در افزایش ظرفیت عملکرد ورزشی و کاربردی کردن آن برای بسیاری از مردم کمک می کند. هنگامی که ورزش کردن آسان باشد، افراد تحرک بیشتری دارند. محققین در این پژوهش موش های فاقد Musclin را در فعالیت ورزشی بررسی کردند، آن ها به این نتیجه رسیدند که این موش ها عملکرد استقامتی و تحمل ورزشی بسیار پایینی در مقایسه با موش های طبیعی داشتند. یافته های این مطالعه به صورت آنلاین در آخرین شماره Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

منبع:


Ekaterina Subbotina, et al. Musclin is an activity-stimulated myokine that enhances physical endurance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015
 

نظرات بسته شده است.