نور و وزن کودکان: آیا با هم ارتباط دارند؟

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که نور ( در محیط خارجی یا داخلی) نقش مهمی را در وزن کودکان پیش دبستانی دارد. پژوهشگران در این مطالعه کودکان 3 تا 5 سال را در 6 مرکز ارزیابی کردند. آن ها زمان خواب، میزان فعالیت و قراگیری در معرض نور را در کودکان به مدت 2 هفته ارزیابی کردند. به علاوه، قد و وزن کودکان را برای سنجش مقادیر نمایه توده بدنی اندازه گیری کردند و پس از 12 ماه، مقادیر متغیرها را در آن ها پیگیری کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Pattinson ؛ " در مرحله اول ما به این نتیجه رسیدیم که قرار گیری در معرض نور در ساعات اولیه صبح با افزایش نمایه توده بدنی کودکان همراه بود باوجود این کودکانی که بیشتر عصرها در معرض نور  چه در محیط خارجی یا داخلی قرار گرفتند، نمایه توده بدنی کم تری داشتند و لاغرتر بودند. پس از دوره پیگیری، کودکانی که در مرحله اول در معرض نور بیشتری قرار داشتند، نمایه توده بدنی بیشتری پس از 12 ماه داشتند. این یافته ها نشان داد که حتی پس از در نظر گرفتن میزان قرارگیری در معرض نور در مرحله اول و نیز وزن و میزان خواب و فعالیت بدنی، نور اثر معناداری بر وزن دارد." پژوهشگران بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد کردند قرارگیری کودکان در معرض نورهای مصنوعی مثل نور تبلت، موبایل و یا غیره با افزایش و اپیدمی چاقی همبستگی مثبتی دارد." حتی یافته های حاصل از این مطالعه در PLOS ONE منتشر شد.

منبع:


Cassandra L. Pattinson, et al.  Environmental Light Exposure Is Associated with Increased Body Mass in Children. PLOS ONE, 2016
 

نظرات بسته شده است.