نشستن زیاد موجب سفتی عروق می شود

نتایج یک مطالعه نشان داد که نشستن زیاد با کلسیفیکاسیون عروق کرونری ( تجمع کلسین در بافت های نرم)در ارتباط است. کلسیفیکاسیون که موجب سختی عروق کرونری می شود یک نشانگر پیشگویی کننده برای بیماری قلبی است که می تواند موجب افزایش خطر بروز حمله های قلبی شود. بیماری عروق کرونری یکی از بیماری های رایج قلبی است  و یکی از عوامل مرگ و میر در سرتاسر نقاط جهان تلقی می شود. محققین در این مطالعه اسکن قلبی و میزان فعالیت بدنی 2000 آزمودنی را بررسی کردند.  یافته های حاصل نشان داد که به ازای هر یک ساعت زندگی غیر فعال میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونری 14 درصد افزایش می یابد و این همبستگی مستقل از طول مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی و سایر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از ین مطالعه نشان داد که مدت زمان نشستن بیش از مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی در روز می تواند بر کلسیفیکاسیون عروق کرونری اثر داشته باشد. در واقع می توان گفت که بین کلسیفیکاسیون عروق کرونری و میزان فعالیت ورزشی یک شخص رابطه ای وجود ندارد. طول مدت زمان نشستن در روز در مقایسه با طول مدت زمان فعالیت ورزشی اثر بیشتری را بر سلامت قلب دارد. این یافته های پیشنهاد می کند که اثرات منفی زندگی غیر فعال بر سختی عروق کرونری با فعالیت ورزشی جبران نمی شود. یافته های حاصل از این مطالعه در شصت و چهارمین همایش سالانه کالج آمریکایی کاردیولوژی ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by American College of Cardiology
 

نظرات بسته شده است.