ناشتا بودن شبانه و خطر عود سرطان سینه

به تازگی در مطالعه ای نشان داده شده است که ناشتا بودن برای بیش از 13 ساعت در طول خواب شبانه ممکن است از عود مجدد سرطان سینه در زنان جلوگیری نماید. در این مطالعه محققان اطلاعات مربوط به 2413 زن با میانگین سنی 4/52 سال را بررسی نمودند. تمام شرکت کنندگان در مرحله ابتدایی سرطان سینه قرار داشته و در زمان تشخیص 70-27 ساله بودند. هیچ کدام از زنان به دیابت مبتلا نبودند.
 شرکت کنندگان در مطالعه در طول شب به طور متوسط به مدت 5/12 ساعت ناشتا بودند. تمرکز مطالعه بر عود مجدد سرطان سینه و ایجاد تومورهای سرطانی جدید در مدت 3/7 سال پیگیری بیماران و نیز مرگ به علت سرطان سینه یا هر علت دیگری در مدت 4/11 سال بود.  نتایج نشان داد که احتمال خطر عود سرطان سینه در زنانی که در طول شب کمتر از 13 ساعت ناشتا بودند نسبت به زنانی که 13 ساعت یا بیشتر در طول شب ناشتا بودند، 36 درصد بیشتر بود. هیچ ارتباطی بین ناشتا بودن در مدت زمان کمتر و مرگ به  علت سرطان سینه یا سایر علل دیده نشد. در بیمارانی که به مدت طولانی تری ناشتا بودند به طور قابل توجهی غلظت هموگلوبین گلیکوزیله یا A1c Hb کمتر و طول مدت خواب بیشتر بود. بنابراین به علت تاثیر مثبت ناشتا بودن شبانه بر کنترل قند خون و بهبود خواب محققان معتقدند که ناشتا بودن در طول شب علاوه بر پیشگیری از عود مجدد سرطان سینه، خطر بروز دیابت نوع 2، بیماری های قلبی- عروقی و سایر سرطان ها را نیز کاهش می دهد.
منبع:


Catherine R. Marinac, et al. Prolonged Nightly Fasting and Breast Cancer Prognosis. JAMA Oncology, 2016
 

نظرات بسته شده است.