میزان عنصر روی در بدن با سنگ کلیه ارتباط دارد

محققین دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه ای در زمینه تشکیل سنگ کلیه دریافتند که میزان عنصر روی ممکن است در تشکیل سنگ های کلیوی نقش داشته باشد. سنگ کلیه یکی از بیماری های رایج دستگاه ادراری می باشد که با درد زیادی همراه است. محققین در این مطالعه دریافتند که عنصر روی می تواند کانونی برای شروع تکمیل سنگ در کلیه باشد. هدف اصلی این مطالعه یافتن روش های درمانی و پیشگیری جدید و همچنین چگونگی ابتلا به سنگ های کلیوی بود. سنگ های کلیوی بسیار سخت هستند و اغلب از توده های ناهموار کریستالی مواد معدنی تشکیل شده اند که در کلیه شکل می گیرند. با وجود این که سنگ ها کوچک هستند ولی عبور و حرکت آن ها می تواند با در د بسیاری همراه باشد. مگس میوه سنگ هایی شبیه به آنچه که در بدن انسان تولید می شود ایجاد می کند و یکی از مدل های مناسب برای بررسی عوامل خطر بروز سنگ در انسان است. محققین به منظور ارزیابی ارتباط بین روی و اگزالات، کلسیم و سایر مواد معدنی در تشکیل سنگ های کلیوی، مطالعه ای را طرح ریزی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Thomas Chi؛ "این ایده بر پایه این مفهوم است که اکثر مطالعات نشان داده اند که روی یکی از مهم ترین عناصر در فرآیند کلسیفیه شدن و رسوب مواد معدنی که به تشکیل سنگ کلیه منجر می شوند، است."یافته ها در این مطالعه نشان داد که مقادیر اگزالات ادرار که عامل خطر سنگ های کلیوی است، با میزان عنصر روی همبستگی دارد. هنگامی که میزان روی بدن کاهش یافت مقادیر اگزالات ادرار نیز  به طور معناداری کاهش یافت.  یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهPLOS ONE منتشر شد.

منبع:


Thomas Chi, et al. A Drosophila Model Identifies a Critical Role for Zinc in Mineralization for Kidney Stone Disease. PLOS ONE, 2015
 

نظرات بسته شده است.