میزان خواب و اشتها با هم در ارتباطند

بر اساس نتایج جدید، خواب بیشتر در طول شب به دریافت کمتر غذا منجر می شود، با این حال فرآیند هورمونی که زنان و مردان تجربه می کنند، متفاوت است.
یک تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر  St-Ongeبه بررسی 27 مرد و زن با وزن متوسط و سن 30 تا 45 سال  پرداختند. این پژوهشگران طول مدت خواب، اختلال تنظیم قند خون و تنظیم هورمون اشتها را در این افراد بررسی کردند. دو الگوی خواب در این افراد وجود داشت، کوتاه (4 ساعت) و بلند ( 9 ساعت).
نتایج نشان داد سطح تام گرلین در مردان و نه در زنان با خواب ناکافی افزایش میابد، هورمون گرلین هورمون افزایش دهنده اشتها در بدن میباشد.  هم چنین سطح GLP-1 با خواب ناکافی در زنان کاهش میابد اما در مردان این تغییر دیده نمی شود. GLP-1  یا هورمون پپتید شبه گلوکاگون-1 به دنبال دریافت غذا در روده ترشح می‌شود و به افراد چاق کمک می‌کند که از دریافت اضافی غذا بپرهیزند. این نتایج نشان میدهند که تمایل به خوردن بیشتر در صورت خواب ناکافی، در زنان بعلت احساس سیری کمتر و در مردان بعلت داشتن اشتهای بیشتر رخ میدهد.
این نتایج نشان دهده پیچیدگی رابطه میان خواب و تنظیم تعادل اترژی است و نشان میدهد کمبود خواب در زنان و مردان به طور متفاوت بر هورمون های تنظیم کننده دریافت غذا اثر میگذارد.

منبع:

Marie-Pierre St-Onge et al  “Short Sleep Duration, Glucose Dysregulation and Hormonal Regulation of Appetite in Men and Women” SLEEP 2012

نظرات بسته شده است.