میزان آمادگی بدنی با ابتلا به افسردگی همبستگی دارد

نتایج یک مطالعه نشان داد که میزان آمادگی بدنی دانش آموزان کاس ششم – به ویژه دختران – با علایم افسردگی آن ها در کلاس هفتم ارتباط دارد. حتی وقتی محققین علایم افسردگی و میزان وزن را نیز در نظر گرفتند، دانش آموزان مقطع ششم که نمره ی بهتری در آزمون آمادگی قلبی و عروقی کسب کردند، در مقایسه با آن هایی که نمره ی کمتری داشتند، علایم افسردگی کمتری در یک سال بعد یعنی در مقطع هفتم نشان دادند. این نتایج در دانش آموزان دختر برجسته تر از پسر بود. برای ارزیابی ارتباط بین میزان آمادگی قلبی و عروقی و بروز علایم افسردگی در دانش آموزان مقطع ششم و هفتم، حدود 437 دانش آموز در این پژوهش شرکت کردند که 55 درصد آن ها را دانش آموزان دختر تشکیل می دادند. دانش آموزان در دو مقطع ششم و هفتم به سؤالات پرسشنامه آمادگی قلبی و عروقی و افسردگی پاسخ دادند. علاوه بر این، آن ها وزن شدند و آزمون مربوط به سنجش آمادگی قلبی و عروقی را نیز انجام دادند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که 28 درصد دختران مقطع ششم و 29 درصد دختران مقطع هفتم به علایم شدید افسردگی مبتلا بودند. بر این اساس، محققین به این نتیجه رسیدند که علاوه بر این که ابتلا به افسردگی با میزان نشانه های افسردگی در مقطع ششم همبستگی دارد، اما رابطه ی میزان آمادگی قلبی و عروقی در مقطع ششم با ابتلا به افسردگی سال بعد معنادارتر است. نتایج این مطالعه درAmerican Psychological Association's 122nd Annual Convention ارایه شد. 
 
منبع:
The above story is based on materials provided by American Psychological Association (APA).
 

نظرات بسته شده است.