مکمل یاری روی و افزایش ظرفیت دستگاه ایمنی سالمندان

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که مکمل یاری روی در سالمندان می تواند موجب افزایش مقادیر سرمی روی و در نهایت بهبود ظرفیت دستگاه ایمنی در آن ها شود. مدارک موجود در این زمینه نشان می دهند که سالمندان اغلب مقادیر سرمی روی کمی دارند. عملکرد دستگاه ایمنی و ظرفیت ان با افزایش سن کاهش می یابد، و این شرایط سالمندان را در معرض ابتلا به عفونت قرار می دهد. مقادیر کم روی سرمی موجب تضعیف عملکرد دستگاه ایمنی می شود، و این شرایط در سالمندان پررنگ تر است. بر این اساس پژوهشگران در مطالعه ای تأثیر افزایش مقادیر سرمی روی در سالمندان را بر ظرفیت دستگاه ایمنی آنها بررسی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Simin Nikbin Meydani ؛" یافته های مطالعات پیشین نشان داد که 30 درصد سالمندانی که در منزل نگهداری می شوند مقادیر روی سرمی کمی دارند و این شرایط نیز با ابتلا به بیماری های عفونی در آن ها همبستگی دارد." پژوهشگران در این مطالعه 65 سالمند را در سه مرکز نگهداری ارزیابی کردند. آن ها مقادیر سرمی پایه سالمندان را ارزیابی و میزان کمبود متوسط تا شدید در آن ها را مشخص کردند. آزمودنی ها در دو گروه ممل یاری روی و دارونما تقسیم شدند. گروه دارونما روزانه 5 میلی گرم روی و گروه مکمل یاری 30 میلی گرم روی دریافت کردند. در نهایت ارتباط بین مقادیر سرمی روی و عملکرد ایمنی در آزمودنی ها سنجیده شد و یافته ها نشان داد که گروه مکمل یاری روی ظرفیت ایمنی بیشتری داشتند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله The American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


N. Meydani, et al.  Effect of zinc supplementation on serum zinc concentration and T cell proliferation in nursing home elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.