مکمل یاری اسید فولیک موجب کاهش خطر بروز سکته می شود

یافته های حاصل ازیک مطالعه در بیش از 20000 بزرگسال چینی با فشارخون بالا ولی بدون هیچ سابقه سکته و حمله قلبی نشان داد که ترکیب مکمل یاری اسیدفولیک با داروی ضدفشارخون Enalapril در مقایسه با دارودرمانی مجزا، اثر بسیار زیادی را در کاهش خطر بروز سکته قلبی داشت. سکته قلبی یکی از دلایل مرگ و میر در چین و دومین عامل مرگ در جهان است. پیشگیری های اولیه ( پیشگیری قبل از اولین رخداد) نقش مهمی را در این زمینه دارد به دلیل این که 77درصد سکته ها در مرحله اول رخ می دهند. متأسفانه اثرات مکمل یاری اسیدفولیک در پیشگیری اولیه سکته روشن نیست و داده های موجود در این زمینه متناقض است. بدین منظور و برای بررسی اثر مکمل یاری اسیدفولیک در پیشگیری از بروز سکته محققین پژوهشی را طرح ریزی کردند. آزمودنی ها در سه گروه تجربی از سال 2008 تا 2013 پیگیری شدند. در طی دوره پژوهش، 282 سکته در گروه دارو و مکمل اسید فولیک در مقایسه با 355 در گروه دارودرمانی رخ داد. این یافته ها نشان داد که خطر بروز مطلق و نسبی سکته در گروه مکمل اسیدفولیک و داروی Enalapril به ترتیب به میزان 7/0 و 21 درصد کاهش یافت. یافته ها هم چنین نشان داد که علاوه براین بروز سکته ناشی از ایسکمیک و نیز بیماری قلبی و عروقی نیز در گروه مکمل- دارو کاهش معنی داری را نشان داد. یافته های این مقاله در مجله JAMA منتشر شد.  

منبع:


Yong Huo, et al. Efficacy of Folic Acid Therapy in Primary Prevention of Stroke Among Adults With Hypertension in China. JAMA, 2015
 

نظرات بسته شده است.