مکمل یاری آهن و کاهش بروز سندرم بیش فعالی (ADHD) در کودکان

محققین دانشگاه اُمئوی سوئد دریافتند که مصرف مکمل آهن در نوزادان کم وزن می تواند از بروز اختلالات رفتاری مثل سندرم بیش فعالی (ADHD) در آن ها در آینده جلوگیری کند.
در این مطالعه 285 نوزاد کم وزن به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و با 0، 1 و 2 میلی گرم آهن به ازای وزن بدنشان از 6 هفتگی تا 6 ماهگی مکمل یاری شدند.  در سن 3 ماه و نیمگی این نوزادان از لحاظ ذهنی و رفتاری بررسی شدند و نتایج این ارزیابی با نتایج ارزیابی 95 نوزاد با وزن طبیعی مورد مقایسه قرار داده شد. هیچ تفاوت معناداری از لحاظ IQ در بین گروه نوزادان کم وزن و نوزادان با وزن طبیعی گزارش نشد. با وجود این مشکلات رفتاری از قبیل ADHD تحت تأثیر مکمل آهن قرار گرفت. در حدود 7/12  نوزادان کم وزنی که مکمل آهن دریافت نمی کردند نشانه های اختلالات رفتاری ADHD را نشان دادند، در حالی که  به ترتیب 9/2 و 7/2 درصد نوزادان کم وزنی که با 1 و 2 میلی گرم آهن به ازای وزن بدن مکمل یاری می شدند،  نشانه های اختلالات ADHD را نشان دادند. علاوه بر این؛ 2/3 درصد نوزادان با وزن طبیعی، میزان بروز اختلالات مربوط به ADHD را نشان دادند. محققین این مطالعه به این نتیجه رسیدند که مکمل یاری زودهنگام در نوزادان کم وزن می تواند در جلوگیری از بروز مشکلات رفتاری از قبیل ADHD مؤثر باشد.

منبع:

M Domellöf, et al. Effects of Iron Supplementation of LBW Infants on Cognition and Behavior at 3 Years. Pediatrics, Dec. 10 2012

 

نظرات بسته شده است.