مکمل ویتامین D و کلسیم در سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز (ﺁندوکرینوﭘﺎتی) در زنان و شایع‌ترین علت نازایی ناشی از عدم تخمک‌گذاری می‌باشد. مطالعات بسیاری به منظور بررسی کمبود ویتامین D در افراد انجام گرفته است. این بررسی به منظور بررسی اثر درمانی مکمل یاری با کلسیم و ویتامین D در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ارزیابی سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در آنها می باشد.
در همین راستا مطالعه ای در سال 2012 به منظور بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D و کلسیم بر زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک نابارور در ایران انجام گرفته است.
در این مطالعه مورد شاهدی 100 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان روزانه با 1500 میلیگرم متفورمین و گروه دوم تحت درمان روزانه با 1500 میلیگرم متفورمین و 1000 میلیگرم کلسیم و 100000 واحد بین المللی ویتامین D به مدت 6 ماه قرار گرفتند. از زنان در فاصله های زمانی 3 ماه یکبار از اول مطالعه سنوگرافی واژینال گرفته شد. در این مدت نمایه توده بدن، نظم قاعدگی، قطر فولیکول ها، بارداری، سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شد.
کاهش نمایه توده بدن به طور قابل توجهی در گروه 2 مشاهده شد. تنظیم اختلالات قاعدگی، بلوغ فولیکول ها و ناباروری در گروه 2 بهتر از گروه 1 بود اما این نتایج از نظر آماری معنی دار نبودند. در 83% بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک کمبود ویتامین D دیده شد که در 35% آنها کمبود شدیدتر بود و در نهایت مکمل یاری در 74% از بیماران توصیه شد.
این مطالعه اثر مثبت مکمل یاری با کلسیم و ویتامین D در کاهش وزن، بلوغ فولیکول ها، تنظیم قاعدگی و بهبود هیپرآندروژنیسم در زنان نابارور مبتلا به تخمدان پلی کیستیک نشان می دهد.
نکته عملی:  با توجه به مطالعه انجام گرفته  به مکمل یاری با کلسیم و ویتامین D در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک توصیه می شود.

منبع:

Complement Ther Clin Pract. 2012 May;18(2):85-80

نظرات بسته شده است.