ملاتونین استخوان ها را قوی می کند

 

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که مکمل های حاوی ملاتونین می توانند موجب قوی تر شدن استخوان ها شوند. یافته های این مطالعه در زمینه پیشگیری از بروز استئوپروز بسیار حائز اهمیت است. استخوان ها در طول روز توسط سلول های استخوان ساز یعنی استئوبلاست ها ساخته می شوند و در شب توسط سلول های تجزیه کننده استخوان یعنی استئوکلاست ها تجزیه می شوند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل یاری ملاتونین در موش ها توانست موجب تنظیم چرخه های نواختی زیستی  ( circadian rhythms) شود و علاوه بر این توانست دانسیته استخوانی را افزایش دهد و شکنندگی استخوان ها را کاهش و انعطاف پذیری آن ها را بیشتر کند. نکته اساسی این است که با افزایش سن به طور معمول کم خواب می شویم و به همین دلیل میزان تجزیه استخوانی یعنی فعالیت سلول های استئوکلاست سرعت بیشتری می یابد. مطالعات پیشین نشان دادند که مکمل یاری ملاتونین می تواند در تنظیم ساعت زیستی نقش مهمی داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر ملاتونین بر دانسیته استخوانی و نیز ترمیم آن بعد از آسیب دیدگی بود. بدین منظور محققین در این مطالعه 20 موش نر 22 ماهه را به مدت 10 هفته ارزیابی کردند آن ها در این مدت زمان مکمل ملاتونین را در آب موش ها حل کردند و به آن ها خوراندند. پس از دوره پژوهش محققین دانسیته استخوان ران موش ها را با موش های گروه کنترل مقایسه کردند،  و به این نتیجه رسیدند که دانسیته و حجم استخوانی موش های گروهی که مکمل ملاتونین دریافت می کردند به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. 
 
منبع:
Faleh Tamimi, et al. Melatonin dietary supplement as an anti-aging therapy for age-related bone loss. Rejuvenation Research, 2014
 

نظرات بسته شده است.